hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Výchovný poradce 2. st.

15.10.2021 15:17

Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Bubáková

Konzultační hodiny:  pondělí 15:30 – 16:15, po domluvě

E- mail: hana.bubakova@zsck.cz

tel.: 725 158 951 (pracovní dny od 8:00 do 16:00)

Výchovný poradce – činnosti a kompetence:

 • Poskytování poradenských služeb
 • Péče o děti s vývojovými poruchami
 • Kázeňské přestupky
 • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu

Povinností každé školy je poskytovat poradenské služby. Tyto služby jsou poskytovány zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • primární prevenci sociálně patologických jevů,
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Povinností školy je rodiče a žáky seznámit s těmito službami a vyžádat si od rodičů a žáka souhlas s poskytováním těchto služeb. V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce a metodik prevence vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. Případné dotazy vám zodpoví výchovný poradce Mgr. Hana Bubáková a metodik prevence Mgr. Jan Kovalová

 • spolupráce s PPP Náchod, učiteli a rodiči
 • sledovat materiály k dané tématice (školení)
 • individuální pohovory s žáky, rodiči
 • poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 • spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti
 • vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci
 • soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC

Pro rodiče:

Diagnóza ADHD

ADHD je vývojová porucha, můžeme ji charakterizovat jako nepřiměřený stupeň vývoje pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Projevuje se hlavně u dětí školního věku.

Charakteristické projevy dětí s danou poruchou:

-          nesoustředěnost, roztržitost, dělá chyby z nepozornosti, zajímá se o všechno kolem něho

-          zvýšená pohyblivost a neklid, nevydrží klidně sedět, vrtí se, hraje si s rukama, pošťuchuje se

-          unáhlené reakce, vykřikování, skáče do řeči, ruší

-          nepořádnost, potřebuje dohled, ztrácí věci, není pečlivé, nezapamatuje si

Chcete mu pomoci?

Tresty a výčitky nemají žádný smysl !!!

Jak pracovat s těmito dětm

-          mít pochopení, trpělivost, klid – nedělá nám to naschvál

-          každou snahu ocenit, povzbuzovat, chválit, hledat klady

-          pomáhat mu, spolupracovat s ním, ne pouze zadávat úkoly

-          volit činnosti na dobu 10- 15 minut, střídat s odpočinkem

-          při práci mu dovolíme klečet, měnit polohy, může se projít

-          musíme odstranit vše, co ho ruší, rozptyluje, s čím by si mohlo hrát

-          zamezit pocitu neúspěšnosti, hledáme stále jeho dobré stránky

-          každý den umožnit vybití energie při hrách, sportech

-          hodnotit dosažené známky a výkony s ohledem na jeho možnosti, nesrovnávat s ostatními

-          spolupracovat s učiteli

-          stanovit hranice chování a požadavků, které dítě musí respektovat a nemůže je překročit – jasně stanovit pravidla v rodině i ve škole

-          nevhodné a urážející chování nemůžeme tolerovat

Chtěli byste odbornou radu?

- obraťte se na Pedagogicko - psychologickou poradnu v Náchodě (http://www.pppnachod.cz/)

- také vám rád poskytne pomoc výchovný poradce ve škole nebo třídní učitel

- dítě s problematickým chováním by taktéž mělo projít lékařským vyšetřením, neboť tyto projevy mohou souviset s jeho zdravotním stavem

 

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ODBORNÉHO VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

Pedagogicko psychologická poradna v Náchodě poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům a rodičům.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.

Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů.

Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa), doporučuje se vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.

Poskytované služby jsou bezplatné!!!

Integrace žáka v základní škole

Na základě odborného posudku může být žák diagnostikován: s problémy učení nebo chování a na doporučení psychologa je zařazen mezi žáky integrované se speciálními vzdělávacími potřebami s individuálním vzdělávacím plánem (vyhláška MŠMT). Toto zařazení je platné po dobu dvou let, poté následuje kontrolní vyšetření, ke kterému je žák povinen se dostavit, pokud se tak nestane, prodloužení diagnózy zaniká, žák může být na základě odborného vyšetření pouze zohledněn

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

- podléhá tzv. správnímu řízení, a proto při vyřizování má veškerá průvodní dokumentace jednací číslo

- zákonný zástupce si podá k řediteli školy tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU (IVP)

- ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně vyrozuměn, zároveň se může zákonný zástupce v případě jakéhokoliv nesouhlasu v zákonné době odvolat

- žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP. IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným kompenzacím a změnám v individuálním přístupu k žákovi

- vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, kteří ho společně se žákem podepíší, dále IVP podepisuje ředitel školy, třídní učitel a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu

- integrovaný žák bez IVP bude vzděláván tak, že při výuce budou brány na zřetel obecně platné zásady pro práci s integrovanými žáky, které jsou obsaženy v pokynech PPP

 

Výukové problémy, se kterými se nejčastěji setkáváme u našich žáků:

DYSFUNKCE - porucha funkční činnosti (např.d. mozková)- dysfunkční - nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci ...)

DYSGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní

DYSKALKULIE - specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací

DYSLÁLIE - patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)

DYSLEXIE - specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody - porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost

DYSORTOGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími

Přijít můžeš s čímkoli:

 • nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • děje se ti něco zlého?
 • víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
 • Nebo s jakýmkoli jiným problémem