hlavní strana

Historie

24.10.2013 16:56

Nejstarší školy na Náchodsku existovaly už od počátku 14. století. V Červeném Kostelci snad už v 16. století, dále se připomíná v roce 1672, ale hlavní rozmach obecného školství nastává po roce 1868. V Č. Kostelci vznikla samostatná dívčí obecná škola v roce 1881, chlapecká měšťanská v roce 1887 a měšťanská dívčí v roce 1900. Škola byla umístěna v malém domku v dnešní ulici 17. listopadu a předtím se nějaký čas vyučovalo v budově tzv. staré radnice na náměstí. Jelikož vzrůstal počet dětí, koupilo město v r. 1871 budovu bývalé Kozlovy továrny na místě dnešního městského úřadu a umístilo tam školu. V roce 1889 byla pro dívky postavena nová škola – dnešní 1. stupeň ZŠ.

Na počátku 20. století část chlapeckých tříd byla umístěna v budově dnešní pošty. Potřeba nové školy vyvstávala už před 1. světovou válkou, architekt Pitřinec v r. 1911 vypracoval projekt školy, která měla stát stranou města u Občiny. Válka tento záměr zmařila. V roce 1924 arch. R. Dvořáček vypracoval nový plán školy. Stavitel se zavázal, že provede úpravu terénu před školou, zároveň arch. Vaněk z Chrudimi přijal zadání zřídit park od škol až ke hřbitovní zdi.

V dubnu 1925 byly zahájeny terénní úpravy a od 7. 5. 1925 se začaly kopat základy. Určité problémy nastaly, když část občanů města kritizovala stavbu z obavy, že budova školy zastíní divadlo. Dnes i po rekonstrukci školy a divadla je zřejmé, že rozhodnutí bylo správné. Vznikla zde totiž vzácná koncentrace působivých veřejných budov, zvláště po vybudování nové školní jídelny. Na jaře roku 1927 byla budova hotova, do užívání byla předána od školního roku 1927/28. Slavnostní otevření školy bylo dne 2. 10. 1927.

V době Protektorátu v letech 1940/41 zde byla otevřena dvouletá obchodní škola. Na konci ledna 1945 byla budova vyklizena pro potřeby jednotek SS a od začátku února zde byl německý lazaret. Později zde byli shromážděni němečtí uprchlíci z Poodří, kteří prchali před Rudou armádou. Dne 5. května 1945 Němci budovu vyklidili a byl zde znovu zřízen lazaret pro zraněné bojovníky. Na konci května byla opět otevřena měšťanská škola, vyučování začalo 7. června 1945. V roce 1953 byla zavedena osmiletá střední škola a od roku 1960 základní devítiletá škola.

Škola byla původně stavěna pro 14 tříd, v dalších letech si nárůst obyvatelstva vyžadoval úpravy a významné modernizace. V roce 1977 se začala budovat přístavba k bývalé dívčí škole a v letech 1990 – 94 proběhla zatím nejvýznamnější generální rekonstrukce školy.

Zpracovala: Mgr. Hana Wichová

 

 Použitá literatura

1) Kronika školy

2) Vlastivědný zpravodaj „ Rodným krajem “ ročník IV. září 1977

3) J. Šolc – publikované články o vývoji školství na Náchodsku a k výročí otevření školní budovy)