hlavní strana

Metodik prevence

24.10.2016 14:25

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem, vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je školní metodik prevence?

Školní metodik prevence na naší škole: Mgr. Jana Kovalová,

telefon: :+420 491 465 813

e-mail: kovalova@zsck.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

 

Náplň práce školního metodika prevence

- tvorba a realizace školního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

- realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

- monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

- poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

- koordinace spolupráce školy s PPP, okresní metodičkou prevence, psychology, Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

- spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

- poskytování informačních a metodických materiálů

- aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí:

KYBERŠIKANA

 

www.kybersikana.eu

www.nebutobet.cz

www.ovce.sk

 

ŠIKANA

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.sikana.cz

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

www.psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani

www.spondea.cz

 

DROGY

Youtube – Drogy – 1.-8. díl – cyklus o drogách /ne/jen pro rodiče

 

http://www.saferinternet.cz/ (Národní centrum pro bezpečnější internet)

Co zde můžete nalézt:

Internetová Horká linka (Internet Hotline) je kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jako je dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilie, věkově nepřiměřený obsah, ostatní nelegální sexuální praktiky, rasismus, xenofobie, sebepoškozování, výzvy k násilí a nenávisti, šíření drog atd.

Odkaz na rodičovskou a dětskou linku bezpečí – v oddíle„Richard má problém“

Modelové dotazy a rady pro rodiče, školy a žáky v oddíle„protisikane.cz“

Informace o mobilních telefonech, bezpečném internetu, mobilní etiketě a také rady jak se zachovat, když si nevíte rady s nevhodným obsahem –„mobilstory.cz“

http://www.e-bezpeci.cz/

Informace pro děti, rodiče a žáky, týkající se nebezpečných komunikačních praktik:

 • SMS Spoofing
 • Flaming
 • Kyberstalking
 • Cyber Bullying – Kyberšikana
 • Hoax, Spam
 • Google Bombing
 • Phishing, Pharming
 • Sociální inženýrství
 • Dětská pornografie

Rodičovská linka

Rodičovská linka 840 111 234 je v provozu každý všední den odpoledne

pondělí, středa a pátek: 13 – 16 hod.

úterý a čtvrtek : 16 – 19 hod.

Linka je zcela anonymní. Hovory jsou zpoplatněny z celé ČR jako místní hovor!

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta – pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

Kdy vytočit číslo Rodičovské linky?

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

 • jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.
 • kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.
 • jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.
 • jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy
 • poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí

Kdo sedí na druhém konci telefonu?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím problém nejen konzultují, ale dále ho mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí.

Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.

Partnerem projektu je Sdružení Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz

Zdroj: http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=205