hlavní strana

GDPR

12.12.2019 11:12

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Správce OÚ - ředitel školy : Mgr. Jiří Oleják

sídlo správce: ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec ,  IČ: 75016273

telefon: 491465813 , email: zsck@zsck.cz

Pověřenec pro OÚ: Simona Michelová, telefon: 730 510 371, email: michelova@mikroregionupa.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů

Škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené v evidenčním listu dítěte, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, evidence školní jídelny, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, školském portálu Královéhradeckého kraje, zpravodaji obce, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

 

Kontaktní údaje správce:

ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec okres Náchod, se sídlem Komenského 540, Červený Kostelec; tel. 491465813;  email zsck@zsck.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:

Simona Michelová, telefon: 730 510 371, email: michelova@mikroregionupa.cz

 

Přiložené soubory

Název souboru Velikost souboru
Zásady ochrany osobních údajů.pdf 441,8 KB
Informace o zpracování web a cookies ZŠ Hejny.pdf 196,3 KB