hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Zápis žáků do 1. třídy

21.3.2024 12:23

Informace k zápisu do 1. třídy 2024/2025,

který se  koná v pátek 19. 4. 2024 od 13,30 do 17,30 hod

v přízemí budovy 1. stupně

Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

i dětí, které měly letos odklad školní docházky. Děti, které budou navštěvovat školu v Horním Kostelci,

přijdou k zápisu do města.  Součástí zápisu bude i krátký motivační rozhovor s Vašimi dětmi, který povedou

zkušené učitelky z 1. stupně. 

 

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání přineste: 

  občanský průkaz

  rodný list dítěte 

  doklad o svěření dítěte do péče (v případě pěstounské péče, adopce  

     apod.) 

  u žádosti o odklad povinné školní docházky potřebujete 2 doporučení:

     1/ školského poradenského zařízení / pedagogicko-psychologická poradna PPP  

         nebo speciálně pedagogické centrum SPC/ 

     2/ dětského lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

  rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce  

     vydáno

  tiskopis o odklad si můžete vytisknout z webových stránek školy  a přinést již vyplněnou žádost 

 
Žádost o odklad povinné školní docházky

Nejpozději lze kompletní žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení doručit na adresu školy nejpozději do 30.4.2024. Pro žáky s odkladem školní docházky platí povinnost předškolního vzdělávání dítěte v MŠ. Rozhodnutí o odkladu  obdržíte poštou. 


Zápis do 1. ročníku platí i pro ukrajinské děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v  souvislosti s válkou na Ukrajině. Zákonní zástupci mohou vyplnit žádost elektronicky. V případě potřeby jim pomůžeme vyplnit žádost ve škole v den zápisu.

K žádosti o přijetí dítěte k plnění školní docházky doloží u zápisu 

  doklad o udělení víza 

  doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; 

  místo pobytu dítěte pro určení spádovosti  (např. nájemní smlouva, potvrzení o   

     ubytování),  

     v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru   

     obyvatel

     lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou 

     ochranou činí   

     3 pracovní dny ode dne této změny

  náhradní průkaz pojištěnce 

 

Elektronické přihlášení: 

Zákonným zástupcům, kteří podají žádost  elektronicky,  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro své dítě vytiskneme a  připravíme k podpisu v den zápisu ve škole. 

Elektronická přihláška k zápisu bude zpřístupněna od 5.3.  do 17.4. 2024 na webových stránkách školy.  Přihlášku najdete  po kliknutí na odkaz níže:

 > PŘIHLÁŠKA DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 <

Při vyplňování přihlášky dbejte na správné vyplnění všech údajů.  Je nezbytné, abyste přišli  osobně do školy v den zápisu přihlášku podepsat.


Elektronický rezervační systém:

Od 11.3. do  17.4.2024 bude  na webových stránkách školy  www.zsvhejny.cz  spuštěn  online rezervační systém, kde si vyberete přesnou hodinu zápisu. 

Pozor! rezervovat online termín může jen rodič, který podal elektronickou přihlášku a škola ji potvrdila. 

Pokyn k online rezervaci termínu zápisu

Po zaevidování elektronické přihlášky školou, Vám bude zaslán na email uvedený v přihlášce kód pro rezervaci termínu. 

Rozklikněte odkaz pod kódem. Termíny označené červeně už jsou obsazené a nedá se na ně přihlásit. Termíny označené zelenou barvou jsou volné a můžete se přihlásit. Vyberte si pouze jeden termín a svou volbu potvrďte a rezervační systém zavřete.  Na emailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce Vám přijde zpráva o rezervovaném termínu na Vámi zvolený termín. Na tuto zprávu již neodpovídejte. 

Pokud byste potřebovali změnit Vámi rezervovaný termín, znovu se přihlašte do rezervačního systému a klikněte na x nad tabulkou, potvrďte zrušení termínu a zavřete nebo zvolte nový termín. 

 


Bez možnosti E- přihlášení:

Žádost k přijetí nebo odkladu si můžete stáhnout z webových stránek školy www.zsvhejny.cz v sekci Dokumenty ke stažení. Vyplněnou a vytištěnou žádost předáte škole v den zápisu. 

V den zápisu budou ve škole  k dispozici pro vyplnění oba dokumenty v tištěné podobě. 


Náhradní termín:

V případě nemoci nebo jiného vážného důvodu je možné se domluvit na náhradním termínu předání či vyplnění přihlášky ve škole.  tel. 491 465 709

 

Počet přijímaných žáků 

Budou  otevřeny tři  třídy 1. ročníku (dvě ve městě a jedna v Horním Kostelci), každá třída  nejvýše s  26 žáky (dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. a§ 36 odst. 7). V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných žáků snížen v  souladu s právními předpisy.


V případě překročení kapacity tříd budou přijímány děti dle těchto kritérií:

 přednostně děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu  

   Základní školy V. Hejny a odloučeného pracoviště Horní Kostelec 

 sourozenec, který je již žákem naší školy na 1. stupni

 losování - v případě, že nelze na základě  ostatních kritérií jednoznačně určit, koho 

    přijmout

 


Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce bude zveřejněno na webových stránkách školy www.zsvhejny.cz a na dveřích budovy 1. stupně pod  jejich  přiděleným registračním číslem, které dostanete u  zápisu.

Rozdělení do tříd (město a Horní Kostelec) bude provedeno v červnu podle počtu přijatých dětí.

 


Dokumenty k zápisu do 1. ročníku (soubory ke stažení) najdete na webu školy www.zsvhejny.cz

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy - materiál NPI 

Desatero pro rodiče budoucího prvňáka -  doporučující materiál MŠMT  

 


Při nejasnostech nebo dotazech k zápisu do 1. třídy využijte email:  libuse.renfusova@zsvhejny.cz