hlavní strana
PLÁNOVANÉ AKCE

Kariérové poradenství

27.9.2017 13:10

Kariérový poradce: Radomír Ságner

telefon: ZŠ: 491 465 813

e-mail: sagner@zsck.cz

Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 13.30 – 14.30 hod.

Konzultační hodiny pro rodiče: ráno nebo odpoledne dle předchozí domluvy

Pedagogicko – psychologická poradna v Náchodě: tel. 491 427 418, www.pppnachod.cz

 

Kariérové poradenství

  • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
  • Sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a o změnách informuje rodiče a žáky.
  • Spolupracuje s PPP a úřady práce a předává rodičům a žákům nové průzkumy o uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnu.
  • Dle přání žáků a rodičů pořádá besedy se zástupci firem. Pořádá setkání žáků a rodičů se zástupci středních škol. Zajišťuje exkurze pro žáky školy.
  • Dle přání rodičů nebo žáků provádí testování k výběru vhodné profese.
  • Shromažďuje nabídky a další informace o studiu na SŠ, SOU, gymnázií, víceletých gymnázií a seznamuje s nimi žáky. Na určené místo ve škole vyvěšuje informace o dnech otevřených dveří na SŠ, SOU, …
  • Na požádání pomůže s vyplněním přihlášek na SŠ.
  • Zajistí předání Zápisového lístku na SŠ vycházejícím žákům. 
  • Poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k druhému kolu přijímacího řízení.
  • V rámci předmětu Svět práce vede žáky k zodpovědnému pohledu na svou osobu, ke zhodnocení vlastních možností a schopností, k výběru vhodné profese. Organizuje exkurze do firem a SŠ.

Využijte internetu

Kariérové poradenství – informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Do konce listopadu trvá termín k podání přihlášky na obory s talentovou zkouškou. Tyto obory mají v katalogu kód začínající číslicí 8. Najdete je i v nabídce studijních oborů na webových stránkách jednotlivých škol nebo v katalogu, který obdrží každý žák během měsíce října. Přihlášky na naší škole vydává kariérový poradce pro volbu povolání p. Ságner. Formuláře přihlášek je možno také zakoupit v prodejně papírnictví nebo je stáhnout na webových stránkách www.msmt.cz. Zároveň s přihláškou každý žadatel obdrží i zápisový lístek. Přihlášky je nutné zaslat na adresu střední školy nebo předat osobně. Pokud žák neuspěje u přijímacího řízení na tento typ oboru, má pro další rozhodování stejné podmínky jako ostatní žáci.

Žáci, kteří se rozhodnou pro jiné typy středních škol ( maturitní nebo učební obory ) dostanou na počátku února 2 formuláře přihlášky. Tyto budou již s vyplněnými známkami z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Žáci si vyplní 2 vybrané školy a studijní obory v pořadí svého upřednostnění. Je nutné si pohlídat, aby školy neměly stejný termín přijímacího řízení. Spolu s přihláškami obdrží žáci i zápisové lístky. Termín odevzdání přihlášek je do 1. března opět na adresu školy.

Pokud žáci v prvním kole přijímacího řízení nebudou na vybranou školu přijati pro nesplnění požadavků zkoušek či pro velký zájem o obor, mají v druhém kole neomezený počet dalšího výběru a počtu přihlášek.

Veškeré informace o přijímacím řízení na střední školy lze získat na webových stránkách www.cermat.cz.

Kde uchazeč obdrží zápisový lístek

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 1. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Postup při odevzdávání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.       

Přijímací řízení

Termín 1. kola přijímacích zkoušek vyhlašuje MŠMT. Požadavky jednotlivých škol pro přijetí jsou zveřejněna na jejich webových stránkách. V případě úspěšného splnění přijímacího řízení žák na tuto školu odevzdá zápisový lístek. V případě nepřijetí na školu z důvodu velkého počtu zájemců je možné podat odvolání proti nepřijetí na studijní obor. Toto podávají rodiče žáka písemnou formou řediteli příslušné střední školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení potvrzení o nepřijetí na studijní obor. Na internetu lze nalézt možné vzory odvolání, dva si můžete stáhnout i zde.

     vzor 1        vzor 2

 V případě neúspěšného přijímacího řízení v 1. kole má žák právo výběru neomezeného počtu z nabídky volných studijních oborů jednotlivých škol ve 2. kole. Přihlášky opět získá u p. Ságnera – kariérového poradce školy.

 

Poznámky k přihláškám platné od školního roku 2017/18, vycházející ze změny školského zákona a vyhlášky o přijímacím řízení.

 

Podání 2 přihlášek pro první kolo přijímacího řízení zůstává v platnosti. Na obory s talentovou zkouškou je termín podání přihlášek do konce listopadu. Na ostatní obory bez talentové zkoušky se termín podání posouvá k 1. březnu.

V dalším kole přijímacího řízení zůstává v platnosti neomezený počet přihlášek.

Od letošního školního roku je na všechny maturitní obory povinná jednotná zkouška (Čj a M) s výjimkou na obory s talentovou zkouškou. Pro jednotnou zkoušku jsou MŠMT určeny dva konkrétní termíny.

Žák obdrží na škole 2 předvyplněné přihlášky. Na nich si doplní názvy vybraných škol a studijních oborů. Obě přihlášky budou vyplněny se stejným pořadím škol. Žák vykoná jednotnou zkoušku na první škole a v případě neúspěchu má možnost si ji zopakovat na škole druhé v druhém termínu.

Ředitelům škol zůstává možnost stanovení vlastní přijímací zkoušky, která se uskuteční ve dvou termínech.

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami z doporučení školského poradenského zařízení o žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení toto doporučení předkládají zákonní zástupci žáka (není povinné).