hlavní strana

Zápis do 1. ročníku

11.3.2019 13:14

Zápis    žáků   do 1.  ročníku se koná v pátek 12.4.2019 od 13,30 do 18,00 hod  v přízemí budovy 1. stupně.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok

 Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Při zápisu rodiče oznámí, zda dítě bude navštěvovat školní družinu. Děti, které budou navštěvovat školu v Horním Kostelci, přijdou k zápisu do města a rozdělení dětí do tříd bude provedeno dodatečně.

 

V souladu s § 178 odst. 2 a §36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci spádového obvodu, který určuje obecně závazná vyhláška č.2/2009 o školských obvodech spádových škol města Červený Kostelec. Ve šk. roce 2019/20 budou otevřeny 3 první třídy, dvě ve městě a jedna v Horním Kostelci.

Průběh zápisu

 a/ formální část zápisu: cca 10 minut –zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k povinné školní docházce. Žádost obdrží a vyplní u zápisu a předloží požadované doklady. V průběhu zápisu může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky v případě, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Pokud bude žádost doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa , rozhodne  ředitel školy o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Zákonní zástupci pak mají povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Pokud zákonní zástupci dítěte nedoloží potřebná posouzení, bude s nimi přerušeno správní řízení do doby nezbytně nutné k jejich pořízení.Tato posouzení je třeba dodat nejpozději do koce května.

 b/motivační část zápisu: cca 15 minut – je-li přítomno zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti /dítě plní jednoduché úkoly s obrázky /

c/ Oznámení o přijetí –rodiče budou informováni o přijetí vyvěšením seznamu na budově školy a webových stránkách školy. Žáci, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem.

Originál rozhodnutí o přijetí bude uložen ve spisu žáka.